Vedtægter

Vedtægter

§ 1

Foreningens formål er at fremme Racefjerkræavlen i Silkeborg og omegn, såvel hvad nytte som sport angår. Til Racefjerkræ regnes: Høns, Dværghøns, ænder, gæs, kalkuner og duer samt alle arter af sirfjerkræ.

§ 1 stk. 2

Ovenstående formål søges opnået ved:

1. afholdelse af udstillinger, hvor kun eget opdræt kan præmieres, egne fodring skal være påsat og på forlangende skal ringseddel forevises, præmieringen foregår nøje efter Danmarks Fjerkræ avlerforening for Raceavl´s regler.

2. Medlemsmøder afholdes efter behov, dog er mødet i februar altid generalforsamlingen, de øvrige aftner er foredrag af konsulenter o. l. diskussionsmøder og hønsedage.

3. Bortlodning af rugeæg og gode avls dyr.

§ 2

Klubbens navn er Fjerkræklubben for Silkeborg og Omegn, er hjemhørende i Silkeborg Kommune og klubben er en underafdeling af Danmarks Fjerkræ-
avlerforening for Raceavl. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands.

§ 3

Som aktiv medlem kan optages enhver fjerkræholder i Silkeborg og Omegn. Aktive medlemmer skal være fuldgyldigt medlem af Danmarks Fjerkræ-
avlerforening for Raceavl. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og erlægges forud til kasseren eller opkræves af denne med påløbende porto udgifter. Indmeldelse kan ske til alle i bestyrelsen, udmeldelse må ske skriftligt til kasseren inden udgangen af november måned. Medlems skabet er først gyldig efter betalt kontingent. Når et medlem trods afkrævning af kontingent er i restance for et ½ år, slettes vedkommende. Et for restance slettet medlem, kan kun optages på ny mod at betale den stående restance. Et medlem som står i restance kan ikke få udleveret tilkendt præmie.

§ 3 stk. 2

Passive medlemmer(medlemmer som ikke er medlem af Danmarks Fjerkræ-
avlerforening for
Raceavl) kan optages, men disse er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender. Kontingentet fastsættes på general-forsamlingen og erlægges forud til kasseren eller opkræves af denne med påløbende porto udgifter. Indmeldelse kan ske til alle i bestyrelsen, ud-
meldelse må ske skriftligt til kasseren inden udgangen af november måned. Medlems skabet er ført gyldigt efter betalt kontingent. Når et medlem trods afkrævning af kontingent er i restance for et ½ år, slettes vedkommende. Et for restance slettet medlem, kan kun optages på ny mod at betale den stående restance.

§ 4

Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved klubbestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for klubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse. Ved en afstemning skal mindst 2/3 af de frem-mødte stemmeberettigede stemme for en  evt. ændring af udelukkelsen.  

  § 5

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 bestyrelses- suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår samtidig, dog må kasserer og formand ikke være på valg sammen. Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år. Klubben har 2 revisorer som vælges af generalforsamlingen og disse afgår skiftevis. Formanden skal være fjerkræholder. Genvalg kan finde sted, men medlemmer der er på valg, kan ikke gen-vælges, hvis ved- kommende ikke er til stede ved generalforsamlingen, eller overfor formanden har meldt antageligt gyldigt forfald, ligeledes kan der ikke vælges med- lemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, med mindre der til for- manden er givet skriftlig accept. Klubbestyrelses-medlemmer må ikke være i bestyrelsen for andre lokal-klubber under D.F.f.R.

§ 5 stk. 2

Klubben  tegnes udadtil ved underskrift  af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben

§ 6

Formanden sammenkalder til møde i klubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom.

§ 6 stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er mødt op til møde.

§ 6 stk. 3

Formanden leder forhandlingerne og varetager sammen med den øvrige bestyrelse klubbens almindelige interesser. I Formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.

§ 7

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøde og generalforsamlinger.

§ 7 stk. 2

Klubbens kasser fører regnskabet og aflægger års-regnskabet på den ordinære generalforsamling. Regnskabs- året går fra den 1. januar og til 31. december, regnskabet afsluttes og revideres umiddelbart her efter. Antegninger fra revisorerne skal omgående meddelelses formanden, der derefter snarest forelægger det for den øvrige bestyrelse.

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og skal indvarsles med mindst 14 dage i Medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.

Kun aktive medlemmer har stemmeret jfr. § 3

Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af stemmetællere

3.                   Formandens beretning

4.                   Kassererens reviderede regnskab

5.                   A                   Indkomne forslag vedrørende klubben

                      B                   Indkomne forslag til D. F. f. R´s                                      repræsentantskabsmøde

6.                   Arbejdsplan for det kommende år

7.                   Valg af formand(kun hvert andet år, lige årstal)

8.                   Valg til bestyrelse

9.                   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

10.                 Valg af 1 revisor

11.                 Valg af 2 revisorsuppleanter

12.                 Evt.

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det. Forandring i lovene kan kun vedtages på general-forsamlingen med 2/3 stemmers majoritet. I alle andre tilfælde vedtages sagerne ved almindelig stemmeflerhed. Hvor stemmetallet står lige, gør formandens stemme udslaget.

Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 måned efter at anmodningen er fremsat.

Medlemmer af D.F.f.R.´s hovedbestyrelse har ret til at overvære klubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret.

§ 9

Eventuelle yderligere tilføjelser og ønsker kan gøres til lovene, hvor det skønnes nødvendigt. For eksisterende Fjerkræklubber skal lovændringer og fravigelser meddeles D. F. f. R.  senest 14 dage efter vedtagelsen på general-forsamlingen.

§ 10

Finder bestyrelsen det betimeligt at afholde udstilling, alene eller i forbindelse med andre foreninger, eller der fra flere medlemmer fremkommer forslag i samme retning, da er bestyrelsen pligtig til at frembringe spørgsmålet på det følgende medlemsmøde, evt. indvarsle til ekstra ordinær generalforsamling. Som dommere ved foreningens skuer, vælges der sagkyndige uden for foreningen.

§ 11

Fjerkræklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne mod oplysning om dagsordnen for den ekstraordinære generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning af klubben

§ 11 stk. 2

Fjerkræklubbens midler deponeres ved D. F. f. R. for evt. senere at komme en genopstartet klub til nytte. D. F. f. R.  kan efter 5 år, vedtage at anvende midlerne til fremme for racefjerkræsagen eller andre almennyttige formål.

Således vedtaget den 14. oktober 1948, revideret i februar 1981. § 6 ændret ved general forsamlingen den 21/2 1990(bestyrelsen udvidet fra 5 til 7 medlemmer), § 3 ændret ved general forsamlingen den 15/2 1995(restance frist ændret fra 1 år til ½ år). Februar 2001, revideret og tilpasset, vedtægter for lokale Fjerkræklubber under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl, (Disse vedtægter blev vedtaget på D,F.f.R´s ordinære repræsentantskabsmøde den 16. maj 1998). Den 21. februar 2003, indføjet i § 5, med-mindre der til formanden er givet skriftlig accept. Februar 2010 vedtægterne tilpasset vedtægter for lokale Fjerkræ-klubber under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.(Disse vedtægter blev vedtaget på D.F.f.R´s  repræsentant skabs møde den 16 maj 2009 i Holstebro)